NhбЇng cong ty bao ve cung cấp cГЎc dich vu bao ve hГng Дбєu tбєЎi Viбt Nam. Xu hЖбng thoi trang nДѓm 2012 cбa cГЎc cong ty bao ve tai game dao vang tai iwin game iwin tai game dao vang

Site map English Tiбєїng viбt

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP:

 

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP

Tổng công ty trân trọng gửi tới Quý cổ đông Công văn số 250/COMA-TCNS ngày 14/5/2020 của Tổng công ty công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

Tên tổ chức phát hành:          Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP

Trụ sở chính:                         Tòa nhà 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:                             0243.863.11.22                  

Fax:                                     0243.863.12.16

Mã chứng khoán:                  TCK

Loại chứng khoán:                Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch:              10.000 đồng

Sàn giao dịch:                        UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng:       03/6/2020

Lý do và mục đích:                Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Thời gian thực hiện dự kiến: Từ 8h00 ngày 18/6/2020 (Thứ 5)

Địa điểm thực hiện dự kiến: Phòng họp tầng 5, Tòa nhà COMA 125D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nội dung họp:

1. Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch 2020.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng 2020.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch 2020.

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức.

5. Tờ trình thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT, BKS.

6. Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020

7. Tờ trình về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2016- 2021.

8. Các nội dung khác (nếu có).

Trân trọng!

 

                                                                  TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG

Ngày 14/5/2020

 

Tài liệu kèm theo bao gồm:

- Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.                                                                                   Download

- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:           Download

- Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCK và SGDCK Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng.dự ĐHĐCĐ.

                                                                                                                                                             Download