NhбЇng cong ty bao ve cung cấp cГЎc dich vu bao ve hГng Дбєu tбєЎi Viбt Nam. Xu hЖбng thoi trang nДѓm 2012 cбa cГЎc cong ty bao ve tai game dao vang tai iwin game iwin tai game dao vang

Site map English Tiбєїng viбt

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2019-Sửa đổi và bổ xung của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCPTổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP gửi các cổ đông: Tài liệu phục vụ ĐHCĐ thường niên năm 2019 (sửa đổi và bổ xung):

- Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018                              download

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018                              download

- Báo cáo của BKS trình ĐHCĐ thường niên năm 2019  download

- Tờ trình v/v thông qua tổng mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018, Tổng mức tiền lương, thù lao

   kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2019:                             download

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2019

  (Sửa đổi)                                                                                  download

- Tờ trình thông qua đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019:

  (Sửa đổi)                                                                                  download

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT

  (Sửa đổi)                                                                                  download

- Tờ trình v/v thông qua tổng mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018, Tổng mức tiền lương, thù lao

   kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2019 (Sửa đổi)              download

- Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021    download