NhбЇng cong ty bao ve cung cấp cГЎc dich vu bao ve hГng Дбєu tбєЎi Viбt Nam. Xu hЖбng thoi trang nДѓm 2012 cбa cГЎc cong ty bao ve tai game dao vang tai iwin game iwin tai game dao vang

Site map English Tiбєїng viбt

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2020 (Bổ sung) của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCPTổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP gửi các cổ đông: Tài liệu phục vụ ĐHCĐ thường niên năm 2020 (bổ sung):

 

- Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2019 và Định hướng kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT:               Download

- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2020 của Ban Điều hành:    Download

- Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2019 đã được kiểm toán                                                                              Download

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã  được kiểm toán                                                                             Download

 

 

Ngày 15/6/2020