NhбЇng cong ty bao ve cung cấp cГЎc dich vu bao ve hГng Дбєu tбєЎi Viбt Nam. Xu hЖбng thoi trang nДѓm 2012 cбa cГЎc cong ty bao ve tai game dao vang tai iwin game iwin tai game dao vang

Site map English Tiбєїng viбt

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (Sửa đổi): Báo cáo của BĐH và HĐQTTài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Sửa đổi)

- Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch 2022 (Sửa đổi)              Download

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT (sửa đổi)    Download

 

Ngày 10/6/2022