NhбЇng cong ty bao ve cung cấp cГЎc dich vu bao ve hГng Дбєu tбєЎi Viбt Nam. Xu hЖбng thoi trang nДѓm 2012 cбa cГЎc cong ty bao ve tai game dao vang tai iwin game iwin tai game dao vang

Site map English Tiбєїng viбt

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017Ngày 11/7/2017

 

Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP trân trọng kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

 

Danh mục tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

1. Chương trình làm việc ĐHĐCĐ   download

2. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ  download

3. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ download

4. Phiếu xác nhận tham dự ĐHĐCĐ  download

5. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông  download

6. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông  download

7. Báo cáo kết quả SXKD quý IV/2016 và kế hoạch năm 2017  download

8. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị quý IV/2016 và định hướng 2017  download

9. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát quý IV/2016 và định hướng 2017  download

10. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính giai đoạn từ 08/11/2016 đến 31/12/2016 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức  download

11. Tờ trình thông qua tổng mức tiền lương, thù lao HĐQT, BKS .  download

12. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính2017  download

13. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ  download