NhбЇng cong ty bao ve cung cấp cГЎc dich vu bao ve hГng Дбєu tбєЎi Viбt Nam. Xu hЖбng thoi trang nДѓm 2012 cбa cГЎc cong ty bao ve tai game dao vang tai iwin game iwin tai game dao vang

Site map English Tiбєїng viбt

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018Ngày 21/6/2018

Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Danh mục tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

1. Chương trình làm việc ĐHĐCĐ download

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2017 và định hướng năm 2018 download

3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018 download

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018 download

5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán download

6. Tờ trình mức lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và KH năm 2018 download

7. Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018 download

8. Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) download

9. Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động download

10. Tờ trình thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty, Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty download

11. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ download

12. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ, Giấy ủy quyền (theo nhóm) tham dự ĐHĐCĐ download

13. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông download

14. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông download

15. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đôngnăm 2018 download