NhбЇng cong ty bao ve cung cấp cГЎc dich vu bao ve hГng Дбєu tбєЎi Viбt Nam. Xu hЖбng thoi trang nДѓm 2012 cбa cГЎc cong ty bao ve tai game dao vang tai iwin game iwin tai game dao vang

Site map English Tiбєїng viбt

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019Ngày 14/6/2019

Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

 

 

Danh mục tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ  download

2. Chương trình làm việc ĐHĐCĐ download

3. Nghị quyết 17 về công tác tổ chức ĐHĐCĐ download

4. Phiếu tham dự ĐHCĐ download

5. Báo cáo tài chính năm 2018 download

6. Quy chế bầu cử  download

7. Quy chế làm việc  download

8. Tờ trình 26: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019  download

9. Tờ trình 27: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán download

10. Báo cáo kết quả HĐ SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2019  download

11. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT  download