NhбЇng cong ty bao ve cung cấp cГЎc dich vu bao ve hГng Дбєu tбєЎi Viбt Nam. Xu hЖбng thoi trang nДѓm 2012 cбa cГЎc cong ty bao ve tai game dao vang tai iwin game iwin tai game dao vang

Site map English Tiбєїng viбt

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCPThông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP:

Tài liệu phục vụ Đại hội:

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020         Download

2. Nghị quyết v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020             Download

3. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020                   Download

4. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020              Download

5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận                               Download

6. Tờ trình thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019

     và kế hoạch năm 2020 của HĐQT, BKS                                                Download

7. Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020  Download

8. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát                               Download

9. Thông báo đề cử nhân sự bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát       Download

10. Tờ trình về việc thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS

      Tổng công ty nhiệm kỳ 2016- 2021                                                      Download

11. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông                                            Download

 

Ngày 08/6/2020