NhбЇng cong ty bao ve cung cấp cГЎc dich vu bao ve hГng Дбєu tбєЎi Viбt Nam. Xu hЖбng thoi trang nДѓm 2012 cбa cГЎc cong ty bao ve tai game dao vang tai iwin game iwin tai game dao vang

Site map English Tiбєїng viбt

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCPThông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP:

Tài liệu phục vụ Đại hội:

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021                                                         Download

2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021                                   Download

3. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021                               Download

4. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026                              Download

5. Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch 2021       Download

6. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021

    và nhiệm kỳ 2021-2026                                                                                                    Download

7.  Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, định hướng kế hoạch hoạt động

     năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban kiểm soát Tổngcông ty                    

8. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán                     Download

9. Tờ trình thông qua về việc phân phối lợi nhuận năm 2020                                      Download

10. Tờ trình thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020

     và kế hoạch năm 2021 của HĐQT, BKS                                                                      Download

11. Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021                Download

12. Tờ trình về việc bầu Thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021-2026                        Download

13. Tờ trình thông qua Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025

14. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và

        hoạt động Tổng công ty                                                                                               Download

15. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty                                  Download

16. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT                                                  Download

17. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS                                                      Download

18. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021                                             Download

19. Thông báo v/v ứng cử, đề cử nhân sự để bầu thành viên HĐQT

      và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026                                                                                    Download

20. Mẫu Đơn đề cử và sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia HĐQT, BKS                        Download

21. Mẫu Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Ủy quyền tham dự Đại hội,

      Ủy quyền dự Đại hội theo nhóm                                                                                Download

 

Ngày 03/6/2021