NhбЇng cong ty bao ve cung cấp cГЎc dich vu bao ve hГng Дбєu tбєЎi Viбt Nam. Xu hЖбng thoi trang nДѓm 2012 cбa cГЎc cong ty bao ve tai game dao vang tai iwin game iwin tai game dao vang

Site map English Tiбєїng viбt

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCPThông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP:

 Tài liệu phục vụ Đại hội:

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022                                                                Download

2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022                                           Download

3. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022                                     Download

4. Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch 2022               Download

5. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT    Download

6.  Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát                                             Download

7. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán                            Download

8. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021                                                                             Download

9. Tờ trình tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch năm 2022                    Download

10. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022                                                 Download

11. Tờ trình Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực Quản trị Doanh nghiệp                  Download

     - Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực Quản trị Doanh nghiệp                                Download

12. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022                                                  Download

13. Mẫu Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Ủy quyền tham dự Đại hội                              Download

Ngày 03/6/2022