NhбЇng cong ty bao ve cung cấp cГЎc dich vu bao ve hГng Дбєu tбєЎi Viбt Nam. Xu hЖбng thoi trang nДѓm 2012 cбa cГЎc cong ty bao ve tai game dao vang tai iwin game iwin tai game dao vang

Site map English Tiбєїng viбt

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCPThông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP:

 

 

    -  Văn bản gửi UBCK NN và Sở GD CKHN                                                                                                                                 Download

Tài liệu phục vụ Đại hội:
1.  Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023                                                                                                 Download
2.  Giấy xác nhận, ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ                                                                                                                                 Download
3.  Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023                                                                                             Download
4.  Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch 2023                                                                                             Download
5.  Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023                                                            Download
6.  Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023                     Download
7.  Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán                                                                                      Download
8.  Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022                                                                                               Download
9.  Tờ trình thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của HĐQT, BKS         Download
10. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023   Download
11. Thông báo v/v đề cử nhân sự bầu bổ sung Thành viên HĐQT                                                                                                 Download
12. Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026                                                                                                 Download
13. Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026                                                                                    Download
14. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023                                                                                                                 Download
15. Mẫu Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026                                                                                              Download
16.  Mẫu Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026                                                                           Download

Ngày 19/5/2023