NhбЇng cong ty bao ve cung cấp cГЎc dich vu bao ve hГng Дбєu tбєЎi Viбt Nam. Xu hЖбng thoi trang nДѓm 2012 cбa cГЎc cong ty bao ve tai game dao vang tai iwin game iwin tai game dao vang

Site map English Tiбєїng viбt

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCPTổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:
 Tài liệu phục vụ Đại hội:

1.  Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024                                                                                      Download

2.  Mẫu Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ, Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ                                                                      Download

3.  Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024                                                                                  Download

4.  Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch 2024                                                                                 Download
5.  Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024                                                     Download
6.  Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024                   Download
7.  Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán                                                                           Download
8.  Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023                                                                                   Download
9. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024   Download

10.  Tờ trình thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT, BKS     Download
11. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP                                                                       Download
12. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024                                                                                                   Download


Ngày 02/5/2024