NhбЇng cong ty bao ve cung cấp cГЎc dich vu bao ve hГng Дбєu tбєЎi Viбt Nam. Xu hЖбng thoi trang nДѓm 2012 cбa cГЎc cong ty bao ve tai game dao vang tai iwin game iwin tai game dao vang

Site map English Tiбєїng viбt

Tài liệu cập nhật ĐHĐCĐ thường niên năm 2023Tài liệu cập nhật Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

1.  Dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023                                                                                 Download
2.  Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023                                                                             Download
3.  Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT                                                                                                                      Download
4.  Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch 2023                                                                            Download
5.  Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023                                           Download
6.  Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023    Download
7. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023                                                                                        Download
8.  Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán                                                                                     Download
9.  Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022                                                                                              Download
10.  Tờ trình thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của HĐQT, BKS     Download
11. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023  Download
12. Tờ trình thông qua Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025                     Download

     a. Đề án                                                                                                                                                                                               Download
     b. Phụ lục                                                                                                                                                                                            Download

13. Tờ trình V/v bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026                                                                                                          Download

Ngày 22/6/2023